مراحل انجام کار در کارگاه مبل :

01

مرحله شروع

02

مرحله دوم

03

مرحه سوم برش الگو

04

دوخت الگو

05

دوخت از روی الگو

06

روکوبی پارچه

07

نصب لمسه

08

کار آماده شد

بالا